Ochrana osobných údajov


 1. ÚDAJE O FIRME:
Meno: Hungária Koncert s.r.o.
Sídlo: Abonyi ulica 27./2, 1146 Budapešt’
Poštová adresa: 1051. Bp. Pf. 51
Email: [email protected]
Telefónne číslo/ Telefax: 003613172754és 003613171377
DIČ: 12032707-2-42
Registrované v Obchodnom Súde Hlavného Mesta
IČO: 01-09-369387
(v d’alšom: Hungária Koncert)


2. SÚHRN

 1. Údaje spotrebitel’a Hungária Koncert spracúva povolením spotrebitel’a a podl’a povinného metóda spracúvania osobných údajov.
 2. V rámci povinnej metódy spracúvania osobných údajov, Hungária Koncert získa možnost’ na to, aby spracúval  jednotlivé údaje spotrebital’a. Ciel’om spracúvania je riadna fakturácia a ponúkanie služieb.
 3. Hungária Koncert prosí súhlas na spracúvanie údajov od spotrebitel’a aj o tých údajov, ktorých by Hungária Koncert mohol používat’ podla povinného metóda spracúvania osobných údajov. Takto používanie aj tých údajov v prvom rade závisí od súhlasu spotrebitel’a. Bez udanie povinných údajov nie je možnost’ na to, aby spotrebitel’ používal ponúkané služby. 
 4. Spotrebitel’ môže dohodnút’ aj tak, že udáva viac údaje, než povinné údaje. Hungária Koncert používa tieto údaje na prieskum trhu a na zvýšenie efektívnosti. Udávanie tieto údajov nie je nutné k používani služieb. 
 5. D’alšie etapy tohto dokumenta obsahujú informácie o údaje a pre spotrebitel’a istené práva a oprávne prostiredky. 


3. SPRACÚVANÉ ÚDAJE: 
 1. Spracúvané údaje, v prípade súhlasu spotrebitel’a:
    A, všetké údaje z druhého odseku
    B, telefónne číslo spotrebitel’a
    C, vek spotrebitel’a
    D, rod/pohlavie spotrebitel’a (nem tom melyik a jó)

 1. Spracúvané údaje v rámci povinného spracúvania údajov:
    A, meno spotrebitel’a
    B, adresa spotrebitel’a
C, údaje vzťažujúce na dátum, čas a miesto používania služby
D, osobné údaje, ktoré sú neodpustitel’né k ponúkania služieb, mimoriadne emailová adresa spotrebitel’a.


4. CIEL’ SPRACÚVANIA ÚDAJOV:
    1.Ciel’ spracúvania údajov v prípade súhlasu spotrebitel’a:
A, prieskum trhu
    B, istenie kvality
C, zvýšenie efektívnosti ponúkaných služieb
D, v druhom odseku určené ciel’e    2. Spracúvané údaje v prípade povinných údajov:
    A,  v prípade III. a, a b, ciel’om spracúvania údajov je:
        Aa, vytvorenie
Ab, určenie obsahu
Ac, zmena
Ad, prizeranie splnenia
Ae, fakturácia z vyplývaných poplatkov
Af, uplatnenie súvisiacých nárok


zmluvy, ktorá smeruje k ponúkaniu s informačnou spoločnost’ou súvislou službou. (ÉDES ISTENEM REMÉLEM VAN ÉRTELME, NAGYON MEGKÜZDÖTTEM EZZEL A MONDATTAL)
        B, v prípade III. 2. A, B, a C, ciel’om spracúvania osobných údajov je fakturácia zo zmluvy vyplývajúcích poplatkov
C, v prípade III. 2. d, ciel’om spracúvania osobných údajov je ponúkanie služby


5. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA ÚDAJOV
 1. Právny základ spracúvania údajov v prípade súhlasu spotrebitel’a:
 2. na základe 5. § (1) a) Informačného Zákona 
 3. súhlas spotrebitel’a 


2.  Právny základ v prípade povinných údajoch:
 1. 5. § (1) b) Informacného Zákona
 2. 13/A.-13/B. § Zákon o elektronických obchodných službách
 3. Zákon o DPH 169. § e) bod


3. Sled právného základa spracúvania údajov:
 1. prvoradný právny základ spracúvania údajov je súhlas spotrebitel’a
 2. povinných údajov sa dá spracúvat’ aj bez súhlasu spotrebitel’a  vedl’a toho, že
 3. aj v prípade súhlasu sa dá používat’ všetké údaje na základe 6. § (5) Informačného zákona a VII. etapy tohto dokumenta
 4. z bodu b) a c) má sa požívat’ bod, ktorý v prihliadnutia konkrétneho údaja a kýženého vplyva nadväzuje vo väčšom mieru k ciel’u spracúvania údajov.


6. OPRÁVNENÁ OSOBA:
 1. Určenie oprávnených osôb obsahuje 1.etapa tohto dokumenta.


7. ČAS SPRACÚVANIE ÚDAJOV:
 1. Čas spracúvania údajov v prípade súhlasu spotrebitel’a:
 • čas k späťvzatie súhlasu
2. Čas spracúvania údajov v prípade povinných údajov:
 • podl’a Účtovníckého zákona (podl’a súčastného stavu: 8 rok)


8. SPRACÚVANIE ÚDAJOV NA ZÁKLADE SÚHLASU SPOTREBITEL’A:
Spracúvanie údajov na základe súhlasu spotrebitel’a je spracúvanie údajov podl’a 6. § (5) Informačného zákona. Podl’a toho, keď osobné údaje prijali so súhlasom spotrebitel’a, tak spracúvatel’ (ked’že podl’a zákona neexistuje iný predpis) 
 1. ciel’om splnenia právnych povinnost’iach, alebo
 2. ciel’om uplatňovania právneho záujma spracúvatel’a alebo tretej osoby, ked’ uplatňovanie tohto záujma, bez d’alších privoleniach je v pomere obmedzenia práva o ochranu osobných údajov, môže spracúvat’ aj po späťvzatie súhlasu spotrebitel’a. 


9. OPRÁVŇENIE NA SPRACÚVANIE ÚDAJOV
Oprávňená na spoznanie údajov je určené podl’a VI. etapy. Okrem toho jeho drúžené podujatie a zamestnanci sú oprávňené, tretia osoba nie.


10. PRÁVA, OPRAVNÉ PROSTRIEDKY:
 1. Spotrebitel’ môže žiadat’- okrem v prípade spracúvania povinných údajov- od Hungária Koncert: 
 2. informáciu o spracúvanie osobných údajov
 3. opravenie osobných údajov
 4. okrem povinných údajov blokovanie alebo zrušenie svojich osobných údajov
2. Na žiadost’ spotrebitel’a Hungária Koncert dáva informáciu o údaje (o ich prameň, ciel’ spracúvanie údajov, základ práva spracúvaných údajov, čas spracúvaných údajov) o spracúvatel’a (meno, adresa, vykonávaná činnost’ súvislá so spracúvaním údajov, okolnosti o incident súvislý s ochranom osobných údajov, o ich vplyv a o ich činnost’ na zábrany incidenta) a v prípade postúpenie osobných údajov spotrebitel’a (o základe práva postúpenia a o príjemca), ktoré spracúval Hungária Koncert, alebo na základe ustanovenia Hungária Koncerta spracúval poverenec.
3. V prípade neprávnosti spotrebitel’a, spotrebitel’ môže využívat’ možnosti istené v Informačnom zákona a v Občianskom zákonníka a tak môže obrátit’ k súdu, alebo môže pýtat’ pomoc od Úradu Národnej Informačnej Slobody a Ochranu Údajov. (mijez)


11. ETAPA:
Hungária Koncert podl’a  65. § (3) a) Informačného zákona, ako webshop, ktoré spracuje údaje klientov nie je predmetom záväznej registrácie do evidencie.


12. COOKIES A GOOGLE ANALYTICS:
 1. Hungária Koncert používa cookies na rozonávanie spotrebitel’a a v prípade používanie služieb Hungária Koncert ciel’om pravidelnej fungovania webovej stránky uloží technické infromácie na počítača spotrebitel’a. Cookie je textový súbor, čo je uložené na počítača spotrebitel’a a umožní prieskum použitia webovej stránky. S cookie Hungária Koncert uloží návštevy a ich poradové číslo. 
 2. Ked’ spotrebitel’ nechce používať cookies, tak vo svojom web brovser môže blokovat’ ich fungovanie vedl’a toho, že bral na vedomie, že blokovaním cookies určité funkcie webovej stránky budú nedostupné.
 3. Webová stránka funguje na základe web-analitickej služby Google Inc. („Google”), na Google Analytics, ktoré tiež používa cookies (1. odsek).
  Informácie vzt’ažujúce na používania webovej stránky sú generované prostredníctvom cookies a obyčajne sú postúpené pre Google, do Spojených štátoch amerických, kde sú tie informácie uložené. Ked’ na webovej stránke je aktivovaná IP-anonimizácia, tak Google komolí IP adresu v EU alebo v EHP. Iba v mimoriadnom páde bude IP-adresa postúpene do USA a tam komolené. Google používa túto informáciu na dobro prevádzkovatel’a webovej stránky, aby skúmal použitie webovej stránky, urobil zoznamy a aby ponúkal ostatné služby súvislé s použitím webovej stránky a internet.  
Log in