Všeobecné Zmluvné Podmienky

ODDIEL I

1. Podrobnosti spoločnosti

Názov: Hungária Concert Ltd.

Sídlo: 1146 Budapešť, Abonyi utca 27. fszt. druhý

Poštová adresa: 1051. Bp. Pf 51.

E-mailová adresa: [email protected]

Telefón / fax: 003613172754 a 003613171377

Daňové číslo: 12032707-2-42 / DIČ: HU12032707

Orgán registrácie: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Registračné číslo spoločnosti: 01-09-369387

 (ďalej len Hungária koncert)

2. Informácie o službe rezidenta:

Názov: Hungária Concert Ltd.

Sídlo: 1146 Budapešť, Abonyi utca 27. fszt. druhý

E-mailová adresa: [email protected]

II. ČASŤ

PREDMET ZMLUVY

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (VOP) sa riadia podnik (ďalej len Hungária Koncert alebo Enterprise), ako sú definované v oddiele I, pôsobí mimo rozsahu profesie, nezávislého povolania alebo podnikania fyzickej osoby (ďalej len spotrebiteľ (Ďalej len "zmluva") a práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy.

2. VOP sa stanú súčasťou Zmluvy.

3. Podľa zmluvy koncert Hungária spotrebiteľom

na webovej stránke (kontakt: budapestxplore.com, ďalej len webová stránka)

(ďalej len "program") a spotrebiteľ je povinný zaplatiť protihodnotu (ďalej len "cena").

4. Koncert Hungária je vybavený funkciami opísanými na stránke. Spotrebiteľ zaplatí program na webových stránkach v čase objednania programu. Z dôvodu zmeny ceny medzi časom objednávky a dátumom programu nie je spotrebiteľ povinný uhradiť dodatočnú sumu.

5. Spotrebiteľ má nárok na jednorazovú účasť na programe. Spotrebiteľ si môže objednať program pre ostatných a preniesť ich na iný pred oznámením Koncertu Hungária.

III. ČASŤ

PODMIENKY ÚČASTI

1. Potvrdenie objednávky zákazníkom sa uskutoční okamžite, automaticky a elektronicky - e-mailom. Uznanie spotrebiteľských poukážok, ktoré musia byť prezentované v čase a mieste s potvrdením, tlačených alebo elektronických zariadení musia beváltania (napr. Telefón) a za vstupné.

2. Vykúpením sa spotrebiteľ zaväzuje a uznáva VI. časť 2.

3. Hungaria Koncert nezodpovedá za prípadné škody vyplývajúce z nutnosti Voucher zasielaných zákazníkovi pre inú osobu, stáva poznateľný dôvod vznikol (napr nesprávne zadané e-mailová adresa, strate či odcudzení telefónu spotrebiteľa) na strane spotrebiteľov začleniť ju, ak sú použité (vykúpené).

4. Spotrebiteľ môže byť vylúčený z programu bez nároku na vrátenie peňazí, ak správanie ohrozuje bezpečnosť program, pravidlá účasti (ktoré možno nájsť na zadnej strane na letenke) v rozpore, alebo interferencia s inými hosťami.

5. Začiatok programu a dátum, kedy sa spotrebiteľ musí dostaviť na stránku programu, je uvedený v potvrdení. V prípade, že meškanie (vrátane napr. V prípade, keď bol spotrebiteľ oneskorený vzhľadom k časovému pásme, alebo chyby v zimnom / letnom období) zákazník nie je povinný zabezpečiť účasť v koncertnej programe Hungária. Koncert Hungária nenesie zodpovednosť za žiadne škody spôsobené oneskoreným štartom alebo ukončením programu.

IV. ČASŤ

TECHNICKÉ KROKY ZMLUVNÉHO ZÁKAZU

1. Počas zmluvy spotrebiteľ bol prehliadania webových stránok - tzv Poslovia podľa vlastného výberu - žiadna registrácia ani platobné povinnosti. Môžete ho umiestniť do priečinka "Môj košík".

2. Nákupný košík obsahuje programy vybrané spotrebiteľom. Váš obsah môžete voľne zmeniť až na tlačidlo "Platba". Kliknite na tlačidlo "Subscription" na zmluve nie je stanovená, teda smerom k sebe, kým sa strany nie sú povinné poskytovať služby, ktoré má spotrebiteľ možnosť sa rozhodnúť, presný okamih tak ďaleko, že zmluva nie je záväzná pre neho. Stlačením tlačidla "Platba" je možné, ak spotrebiteľ vopred prijal podmienky poskytovania služieb a poskytol nasledujúce informácie:

a) meno,

b) e-mailovú adresu,

c) adresa.

3. Kliknutím na tlačidlo "Platby" zákazník objedná programy do košíka. Celková čiastka splatná spotrebiteľom je viditeľná v obsahu košíka. Kliknutím na tlačidlo "Platba" spotrebiteľ súhlasí s podmienkami Zmluvy a súhlasí s tým, že bude viazaný ustanoveniami tohto VOP.

4. Predtým, ako zákazník zaplatí, webová stránka vám poskytne kontrolu a úpravu údajov uvedených v odseku 2 (rozpoznanie a náprava vstupných chýb).

5. Platba vykoná systém poskytovateľa platobných služieb podľa výberu spotrebiteľa. Hungária Concert sú takto poskytnuté údaje
6. Po uskutočnení platby bude koncert Hungária automaticky a automaticky bezodkladne potvrdený spotrebiteľovi. Ak tomu tak nie je, koncert Hungária potvrdí objednávku spotrebiteľovi do 48 hodín podľa príslušných pravidiel

UZNÁVANIE A ZLEPŠOVANIE PORUŠENÍ ÚDAJOV

7. Chyby pri vstupe údajov sa uznávajú a opravujú prostredníctvom vhodných, účinných a dostupných technických prostriedkov, ako sa uvádza v prílohe IV. v súlade s odsekmi 2 a 4.

ODDIEL V

DATA MANAGEMENT

1. Ponuka predložením spotrebiteľ môže tiež vyhlasuje, že údaje uvedené sú presné a že ste starší ako 16 rokov a pôsobí schopnosť nie je obmedzená alebo vylúčená v prípadoch, k tejto skupine, ktorá zahŕňa tiež objednávať programy. Koncert Hungária vylučuje zodpovednosť za dôsledky nepresnosti údajov poskytnutých spotrebiteľom.

2. Hungária Koncert spravovať vaše osobné identifikačné údaje a fyzická adresa je nutná pre identifikáciu spotrebiteľov vytvoriť zmluvu o poskytovaní programe, definície, modifikácie a realizáciu monitorovanie náklady vyplývajúce z fakturácie a vymáhanie pohľadávok týkajúcich sa obsahu.

3. Koncert Hungária dokáže spracovať prirodzené údaje o totožnosti, adresu a dátum, čas a miesto poskytovania služby na účely fakturácie poplatkov vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí programu.

4. Koncert Hungária - okrem ustanovení pododdielu 2 - môže spracovávať osobné údaje potrebné na poskytovanie služby za účelom poskytnutia programu.

5. Po prijatí tohto VOP spotrebiteľ súhlasí s tým, že spracováva informácie poskytnuté koncertom Hungária v súlade s Prospektom na ochranu osobných údajov.

6. Súhlas možno zrušiť podľa podmienok Prospektu na ochranu osobných údajov (najmä: nevzťahuje sa na prípad povinného spracovania údajov), zákazník môže kedykoľvek požiadať o odstúpenie od zmluvy e-mailom.

7. Udelenie súhlasu môže byť podmienkou na vytvorenie Zmluvy podľa podmienok Prospektu na ochranu osobných údajov.

8. Pre niektoré údaje, ako sú uvedené v prehlásení o ochrane osobných údajov, ich pridelenie závisí len od rozhodnutia spotrebiteľa a nemá vplyv na vytvorenie zmluvy.

9. Ošetrené údaje nebudú prevedené na tretiu stranu Koncertom Hungária a budú zrušené zákonnými podmienkami.

10. Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP a sú riadené predovšetkým VOP.

11. Súčasne spotrebiteľ súhlasí s tým, že v priebehu programu vytvorí obrazový a hlasový záznam. Okrem toho nie je potrebné súhlas spotrebiteľa s masovou tvorbou.

VI. ČASŤ

STRATY ODSTRAŇOVANIA A ABSOLÚČENIA

Informácie o spotrebiteľských právnych nárokoch

1. Program objednaný spotrebiteľom je na určitú dobu, takže spotrebiteľ nemá nárok na zákonné právo na odstúpenie od zmluvy a na ukončenie zmluvy, teda na spotrebiteľa v období rokov 45/2014. (II.26.) O práve na odstúpenie od zmluvy ao ukončení zmluvy, keďže zmluvné strany stanovili termín ukončenia zmluvy o voľnom čase medzi podnikateľom a spotrebiteľom na dokončenie zmluvy 45/2014. (II.26.) Korm Podľa článku 29 ods. 1 písm. L). Takže v tomto prípade koncert Hungária nebude môcť zakúpený kupón (alebo lístok) uplatniť ani vrátiť tovar.

2. Objednávateľ musí obdržať potvrdenie o prijatí na mieste pri potvrdení programu. Vďaka spätnému odkúpeniu spotrebiteľ výslovne súhlasí s koncertom Hungária, aby začal s výkonom a uznáva, že po ukončení služby stráca svoje ukončenie práve v 45/2014. (II.26.) Korm Podľa článku 29 ods. 1 písm. Takže v tomto prípade koncert Hungária nebude môcť zakúpený kupón (alebo lístok) uplatniť ani vrátiť tovar.

2a. Na základe uváženia spotrebiteľa môžete zaplatiť doplnkový poplatok vo forme stornovacieho poistenia, ktorého nákup môže ukončiť program o 24 (tj dvadsaťštyri) hodín pred programom. V takomto prípade bude za koncert Hungária zaplatený dodatočný poplatok za peniaze, ale cena programu bude vrátená spotrebiteľovi. Ak však spotrebiteľ nemá právo na odstúpenie od zmluvy, dodatočnou protiplnením je v tomto prípade aj koncert Hungária.

Nedostatok programu, zmena programu

3. Ak program nedokončí alebo už nie je dokončený, koncert Hungária ponúka spotrebiteľovi iný čas na účasť v programe. Ak spotrebiteľ neakceptuje ponúknutý čas
4. Ak dôjde k významnej zmene podmienok zákazky opísaných v programe Maďarsko Concert informovať spotrebiteľov, súčasne ponúkajú dodatok k zmluve alebo udeliť práva na odstúpenie pre spotrebiteľov. Strany sa neberú do úvahy významné zmeny v dôsledku zmien, výmenou za rovnakej kvalite účinkujúcich, vysielacie organizácie, pokiaľ povaha sa nemení (napr. Hudobné a tanečné program, zostáva bez zmeny, ktorá sa skladá iba z programu pre riadnu hospodársku súťaž bez tanca).

VII. ČASŤ

INFORMÁCIE

1. A 45/2014. (II.26.) Vyhláška vlády

(a) Základné vlastnosti programu sú k dispozícii v opise programu, ktorý je natrvalo prístupný na webových stránkach a môže ho čítať spotrebiteľ bez registrácie alebo iných obmedzení.

b) Názov spoločnosti je uvedený v časti I. (Údaje o spoločnosti).

c) Adresa, poštová adresa, e-mailová adresa, telefónne a faxové číslo firmy sú uvedené v časti I. (Obchodné údaje).

d) Obchodná adresa podniku sa neodchyľuje od adresy podľa písmena c).

e) Celková suma protihodnoty za výrobok alebo službu zvýšená o dane sa zvyčajne nachádza na webovej stránke a je individuálne zobrazená spotrebiteľovi ako celková cena programov umiestnených v koši. odsek 3. Dodatočné náklady nemusia vzniknúť.

f) Zmluva na dobu neurčitú alebo na predplatné nesmie byť vykonaná na webovej stránke.

g) na uzatvorenie zmluvy spotrebiteľ využíva svoj komunikačný nástroj (telefón, prenosný počítač, tablet, počítač atď.) na základe svojho individuálneho predplatného. Spoločnosť neplatí zvýšený poplatok.

h) Lehota na dokončenie je dátum zvolený spotrebiteľom pre program. Platby sa uskutočňujú v systéme poskytovateľov finančných služieb, ktoré sú zmluvne dohodnuté v rámci podnikania za podmienok, ktoré stanovia. Sťažnosť zákazníka môže byť podaná pod položkou (n), zákazníckym servisom alebo v) a w).

i) Podmienky nároku na odstúpenie sa riadia ustanoveniami tohto VOP. odseku 1 tohto článku.

j) Spoločnosť nepredáva na webových stránkach žiadny výrobok, pre ktorý by sa mohol uplatniť návrat.

(k) Informácie o výpovedi po začatí poskytovania služieb sa riadia týmto VOP. časť 2.

(l) Informácie o práve na odstúpenie od spotrebiteľa sa riadia týmto VOP. odseku 1 tohto článku.

m) dodatok 1 k tejto VOP v konštrukčnom prospekte o záruke a záruke na výrobok.

n) Spoločnosť udržiava e-mail služby zákazníkom, v ktorom I (Corporate Information) názov oddielu, a telefónne číslo, a BP. 1051. Zrínyi u. 5. (Duna Palace) aspoň každý deň od 9 hodín do 19 hodín. V turistickom období môže byť možné aj dlhšie otváracie hodiny.

Podľa zákona nie je podnik zodpovedný za žiadne záruky ani záruky.

o) Kódex správania pre zákon o nekalých obchodných praktikách nie je k dispozícii.

p) Zmluva nebude premenená na dobu neurčitú, zmluva sa ukončí vykonávaním programu.

(q) [Bod v platnosti v nariadení].

r) Záväzok zákazníka je zaplatiť hodnotu programu, ktorá sa platí na webovej stránke (alebo v systéme poskytovateľov finančných služieb).

s) Spotrebiteľ nemusí platiť zálohu alebo finančné zabezpečenie podniku.

t) Všetky údaje sú zašifrované prostredníctvom protokolov SSL a HTTPS.

u) Údaje sú uložené v podnikovej databáze SQL. Údaje sú zakódované s príslušným šifrovaním.

v) Spotrebitelia môžu podať sťažnosť na odvolací súd.

w) Spotrebiteľ sa môže obrátiť na zmierovací orgán. Zmierovací orgán je zodpovedný za riešenie spotrebiteľských sporov mimo súd. Úlohou rozhodcu doske v snahe o urovnanie sporu je vytvorenie dohody spotrebiteľov medzi stranami, pokiaľ je tento postup úspešný, bude prípad rozhodovať s cieľom zabezpečiť jednoduché, rýchle, účinné a nákladovo efektívne vymáhanie práv spotrebiteľov. Na žiadosť spotrebiteľa alebo podniku zmierovací orgán poskytne poradenstvo spotrebiteľovi o právach a povinnostiach spotrebiteľa. Názov zmierovacieho orgánu zodpovedného za sídlo podniku:

Budapešťský zmierovací orgán

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Adresa pre korešpondenciu: 1253 Budapest, Pf .: 10.

2. Ptk. 6:82. Oddiel (1) podľa informácií

a) Technické kroky na uzatvorenie zmluvy sú stanovené v prílohe IV. časť popisuje.

b) Zmluva nie je písomnou zmluvou.

Podnik zaznamenáva zmluvu v rozsahu, v akom spotrebiteľovi prideľuje miesto vybraného programu a vydáva kupón pre spotrebiteľa. Tieto údaje budú k dispozícii neskôr.

c) identifikácia a náprava chýb pri vstupe údajov do prílohy IV. odseku 7 tohto článku.

d) Táto zmluva dnes
Preklad tejto dohody v angličtine je len informačný.

e) Kódex správania sa činností sa neuplatňuje.

3. Ekertv. Oddiel 5 (2) informácie

a) v prípade Ekertv. § 5 ods. 2 zákona o spoločnostiach je v súlade s odsekom 2 tohto oddielu.

VIII. ČASŤ

OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI

1. Hungária Concert vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek škody, ktoré:

(a) vyplýva zo skutočnosti, že spotrebiteľ nedodržal platné právne predpisy a pravidlá upravujúce účasť na programe,

b) pochádza z postavenia spotrebiteľa v súvislosti s pitím alebo pitím,

(c) je spôsobená citlivosťou (napr. senzibilizácia potravín, alergia atď.), ktoré spotrebiteľ neuviedol,

d) spotrebiteľ odvodí konkrétne očakávania a očakávania (napr. na výročie, narodeniny, manželstvo návrh, svadby), že Maďarsko Concert zodpovedný za stratu, a aby v súlade s zárukou dopytu, čo je priemerný spotrebiteľ, pre ktoré je program v danej situácii je zvyčajne očakávajú,

e) príčina konania tretej strany, ktorú nemohol predvídať koncert Hungária,

Jedná sa o všeobecnej organizácii a usporiadanie závitov programy f) von, tj. Tým, že maďarský koncert ako organizátora a je riadený programy, nemôžu poskytnúť primerane.

2. Hungária Koncert vylučuje svoju zodpovednosť vo všetkých prípadoch, keď zmluvné plnenie zlyhá z dôvodu vyššej moci (najmä, ale nielen povodní alebo iných prírodných katastrof, vojen, nepokojov, masových demonštrácií, štrajkov, správnych rozhodnutí, zmeny v legislatíve). V takýchto prípadoch, okrem ponuky dodatočného dňa alebo vrátenia ceny, koncert Hungária nemá inú povinnosť.

3. S prihliadnutím na povahu outdoorových programov, a predpisy upravujúce dopravu, Hungaria Koncert nespĺňajú tieto veľmi nedostatočnú poškodenie počasie spôsobené programy a pótnap ponúkanie, ceny alebo úhrady žiadnych iných povinností.

4. Koncert Hungária je oprávnený využívať subdodávateľov a prispievateľov. Pre ich službu je to, akoby si odišiel.

5. Hungária Koncert v prípade akýchkoľvek škôd v rozsahu povolenom zákonom, obmedzuje jeho záväzok na dvojnásobok Programovej ceny. Na účely tohto odseku program znamená program, pre ktorý vznikla škoda, a nie všetky programy (obsah košíka), ktoré spotrebiteľ mohol zakúpiť; Na účely tohto odseku sa cena zaplatená poškodeným spotrebiteľom považuje za zaplatenú cenu.

6. Ak je cena zjavne nesprávne zobrazená na webových stránkach, Hungária koncert

(a) pôvodný Aron je oprávnený predložiť Program a môže požiadať spotrebiteľa o vrátenie rozdielu alebo

b) môže odstúpiť od uzavretia zmluvy.

Spotrebiteľ je tiež oprávnený odstúpiť od uzavretia zmluvy namiesto vrátenia rozdielu.

V prípade sporu je pôvodná cena cena, ktorá bola predtým zahrnutá na webových stránkach, alebo cena uvedená v tlačených letákoch alebo predajcoch Hungária Concert.

SEKCIA X

BILLING

1. Hungária Koncert zobrazujúci všetky dokumenty na nákup spotrebiteľa, ktorá je potrebná, a poslať ich pre spotrebiteľov v súlade s právnymi predpismi. Proces elektronicky, automaticky a v krátkej dobe po zaplatení koná.

2. Výška vysielacích služieb zaplatil za fakturované Hungária Koncert do úvahy, a to maďarský koncert, a to úplne alebo čiastočne, ale bez zmeny distribuované (vyfakturované) služby môžu obsahovať, že je Hungaria Koncert nielen samostatne, ale služby zakúpil tiež predávať v nezmenenej , nie však nevyhnutne v stálych cenách.

XI. ČASŤ

PRECHODNÉ USTANOVENIA

1. Toto interpretačné ustanovenie GCC na rôznych miestach spolu tvoria riadiaci interpretovali význam pojmu definovanú:

a) Consumer fyzická osoba konajúca jej obchodnej, podnikania alebo povolania vlastnej pôsobnosti

b) podnik: podnik, ako je definovaný v oddieli I, za predpokladu, že žiadny odkaz na Maďarsko ako koncert

c) Program: za predpokladu, maďarský koncert, zvolí spotrebiteľ služby,

d) Voucher: potvrdenie odoslané k zákazníkovi, takže spotrebiteľ obdržať vstupenku; Voucher je platný, ak inak netvrdila Hungária Koncert vstupeniek kvôli niektorým z technických dôvodov, potom tento odkaz nemôže odmietnuť účasť na programe od spotrebiteľa,

e) Vstup: okamžite spôsobilá na účasť v objekte Program dokumente (napr obaly, pásky, plastové karty), alebo zariadenia (napr proxy hodiny), ktoré uvedené koncert kötelezéstől jednostranne upustiť Maďarsko, ..

f) Zmluva:, osobitnú dohodu o dodávkach určitého programu medzi spotrebiteľom a Maďarsku koncert, ktorý zahŕňa tieto podmienky, ako.

g) webové stránky: budapestxplore.com

2. Referenčné dokumenty:

a) Infotv.: CXII. tv. o informačnom sebaurčení a slobode informácií

b) Ekertv .: 2001 CVIII. tv. služby elektronického obchodu a služby informačnej spoločnosti

c) Dane: 2007. CXXVII rok. tv. o všeobecnej dani z obratu

d) Ptk. Občiansky zákonník

3. Okrem toho sa GTCC a prípadne zahrnuté do zmluvných podmienok, by sa mali vykladať v súlade s ich obvyklom význame.

4. konkrétnej časti GTC adresy pohodlie prehľadnosti a transparentnosti, nemá žiadny vplyv na obsah sekciách.

XII. ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tieto Podmienky trvalo k dispozícii na webových stránkach pre spotrebiteľov pre ukladanie a ich vyvolať.

V prípade neplatného bodu 2 tohto VOP alebo neúčinný by mal byť považovaný za ak by strany uzavreli ju bez neplatných alebo neúčinných častí.

3 týchto podmienok zmluvy uzatvorenej medzi podnikmi a spotrebiteľmi, a otázok, ktoré nie sú zahrnuté v dohode a Obchodných podmienkach pre maďarský zákon. Toto ustanovenie obsahuje ustanovenie o výbere práva.

4. Tieto Všeobecné obchodné podmienky 2017.08.29. dátum účinnosti.

5. Táto zmena GTC Maďarsku koncert s účinnosťou v založené po vstupe zmien zmlúv. Najstarší dátum vstupu zverejnenia novelizovaných ustanovení o deň stránok.
Ja nie. príloha

záruka

V ktorom prípade máte právo mať právo tak urobiť?

V prípade chybného výkonu koncertu Hungária môžete uplatniť nárok na pohľadávku voči podniku v súlade s Občianskym zákonníkom.

Aké práva máte k žiadosti o záruku?

Môžete mať podľa svojho výberu nasledujúce nároky na poistenie:

Môžete požiadať o opravu alebo výmenu, pokiaľ nie je možné vykonať vašu voľbu, alebo by ste vynaložili neprimerané dodatočné náklady na vaše podnikanie. V prípade, že oprava alebo výmena non-nevyžaduje alebo nežiada, vyžadujú obchodné náklady môžete opraviť chybu alebo proporcionálne dodanie zákazky alebo opravené, alebo inak - ako posledná možnosť - rovnako odstúpiť od zmluvy.

Budete môcť prejsť z jedného z oprávnených práv na zabezpečenie na iného, ​​ale budete znášať náklady na migráciu, ak to nebolo opodstatnené alebo podnik bol daný dôvod.

Aký je váš konečný termín na overenie nároku na poistné plnenie?

Ste povinný oznámiť chybu ihneď po objavení, ale najneskôr do dvoch mesiacov od objavenia chyby. Zároveň vás upozorňujeme, že po dvojročnej premlčacej lehote od plnenia zmluvy už nebudete môcť uplatniť svoje záručné práva. V prípade použitej veci je táto lehota ... sedem, nie však dlhšia ako jeden rok.

Komu môžete uplatniť svoje nároky?

Môžete uplatniť svoju pohľadávku voči podniku.

Aké ďalšie podmienky musíte uplatniť v súvislosti s vašimi záručnými právami?

do šiestich mesiacov odo dňa vykonateľnosti záručné plnenie potrieb za sprístupnenie tejto chyby je žiadne ďalšie podmienky, ak si overiť, či výrobok alebo služba ponúkaná maďarský koncert. Po šiestich mesiacoch od dátumu doručenia sa však musíte preukázať, že vada, ktorú ste zistila, už nastala v čase doručenia.Log in