Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

I. SZAKASZ

1. A vállalkozás adatai

Név: Hungária Koncert Kft.

Székhely: 1146 Budapest, Abonyi utca 27. fszt. 2.            

Postacím: 1241 Bp. Pf. 51.

Email-cím: [email protected]

Telefonszám/Telefaxszám: 003613172754 és 003613171377

Adószám: 12032707-2-42 / Közösségi adószám: HU12032707

Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 01-09-369387

Utazásszervezői nyilvántartási szám: U-001849

 (a továbbiakban: Hungária Koncert)

2. Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: Hungária Koncert Kft.

Székhely: 1146 Budapest, Abonyi utca 27. fszt. 2.

Email-cím: [email protected]

II. SZAKASZ

A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az irányadóak az I. szakaszban meghatározott vállalkozás (a továbbiakban: Hungária Koncert, vagy vállalkozás) és a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy (a továbbiakban: a fogyasztó; Hungária Koncert és fogyasztó a továbbiakban együttes hivatkozás esetén: Felek) között létrejövő egyedi szerződésre (a továbbiakban: Szerződés) és a Felek e Szerződésből fakadó jogaira és kötelezettségeire.

2. Az ÁSZF a Szerződés részévé válik.

3. A Szerződés alapján a Hungária Koncert a fogyasztó által

a Honlapon (elérhetősége: budapestxplore.com; a továbbiakban: a Honlap)

kiválasztott szolgáltatás (a továbbiakban: Program) nyújtására, a fogyasztó pedig az ellenérték (a továbbiakban: Ár) megfizetésére köteles.

4. A Hungária Koncert a Programot a Honlapon leírt tulajdonságokkal nyújtja. A fogyasztó a Programért a megrendelés időpontjában a Honlapon feltüntetett Árat fizeti. A megrendelés időpontja és a Program időpontja között bekövetkező árváltozás miatt a fogyasztó további ellenérték megtérítésére nem köteles.

5. A fogyasztó a Programon egyszer jogosult részt venni. A fogyasztó a Programot megrendelheti más számára és átruházhatja másra a Hungária Koncert előzetes értesítése mellett.

III. SZAKASZ

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

1. A fogyasztó részére a megrendelés visszaigazolása haladéktalanul, automatikusan és elektronikus úton – emailben – megtörténik. A visszaigazolás tartalmazza a fogyasztó Voucherét, amelyet a visszaigazolásban szereplő helyszínen és időpontban be kell mutatnia, kinyomtatva, vagy elektronikai eszközön (pl. telefon) és Belépőjegyre kell beváltania.

2. A beváltással a fogyasztó vállalja és elismeri a VI. szakasz 2. bekezdésben leírt következményeket.

3. A Hungária Koncert nem vállal felelősséget az abból fakadó károkért, ha a fogyasztó részére elküldött Voucher más személy részére a fogyasztó oldalán felmerült okból (például tévesen megadott email cím, a fogyasztó telefonjának elvesztése, ellopása) megismerhetővé válik, ide értve azt is, ha azt felhasználják (beváltják).

4. A fogyasztó pénzvisszatérítésre való jogosultság nélkül kizárható a Programból, ha magatartásával a Program biztonságos lebonyolítását veszélyezteti, a részvételi szabályokat (amelyek a Belépőjegy hátoldalán találhatóak) megsérti, vagy más vendégeket zavar.

5. A Program tájékoztató jellegű kezdő időpontja, valamint az az időpont, ameddig a fogyasztónak meg kell jelennie a program helyszínén, a visszaigazolásban található meg. A fogyasztó késése esetén (ide értve pl. azt az esetet is, amikor a fogyasztó az időzónák vagy a téli/nyári időszámításban való tévedés miatt késik) Hungária Koncert nem köteles számára biztosítani a Programon való részvétel lehetőségét. Hungária Koncert nem vállal felelősséget a Program késedelmes indulása vagy befejeződése miatt keletkezett károkért.

IV. SZAKASZ

A SZERZŐDÉSKÖTÉS TECHNIKAI LÉPÉSEI

1. A szerződéskötés során a fogyasztó a Honlapon böngészve – regisztrációs vagy fizetési kötelezettség nélkül – az általa kiválasztott Programokat az ún. „Kosarába” helyezheti.

2. A Kosár tartalmazza a fogyasztó által kiválasztott Programokat. Tartalma a „Fizetés” gombra kattintásig szabadon módosítható. A „Fizetés” gombra való kattintásig a szerződés nem jön létre, azaz a felek egymás irányába mindaddig nem kötelesek szolgáltatásokat teljesíteni, azaz a fogyasztó eddig az időpillanatig szabadon dönthet úgy, hogy a szerződést nem köti meg. A „Fizetés” gomb megnyomása akkor lehetséges, ha a fogyasztó megelőzően elfogadta az általános szerződési feltételeket, valamint megadta az alábbi adatait:

a) név,

b) email cím,

c) lakcím.

3. A „Fizetés” gombra való kattintással a fogyasztó megrendeli a Kosarában szereplő Programokat. A fogyasztó által fizetendő teljes végösszeg a Kosár tartalmánál tekinthető meg. A „Fizetés” gombra való kattintással a fogyasztó egyúttal elfogadja a Szerződés feltételeit és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen ÁSZF rendelkezéseit.

4. Mielőtt a fogyasztó fizetne, a Honlap felkínálja számára a 2. bekezdés szerint megadott adatai ellenőrzését és módosítását (az adatbeviteli hibák felismerése és javítása).

5. A fizetés a fogyasztó által választott módon történik a fizetési szolgáltatók rendszerében. A Hungária Koncert az így megadott adatoknak nem jut a birtokába. A fizetés során felmerülő esetleges hibákért Hungária Koncert nem vállal felelősséget.

6. A fizetés megtörténtét követően a Hungária Koncert elektronikusan és automatikusan, gyakorlatilag haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztó részére a megrendelést. Amennyiben ez nem történne meg, Hungária Koncert a vonatkozó szabályoknak megfelelően 48 órán belül visszaigazolja a megrendelést a fogyasztó részére

AZ ADATBEVITELI HIBÁK FELISMERÉSE ÉS JAVÍTÁSA

7. Az adatbeviteli hibák megfelelő, hatékony és hozzáférhető technikai eszközökkel biztosítottan felismerhetőek és javíthatóak a IV. szakasz 2. és 4. bekezdésnek megfelelően.

V. SZAKASZ

ADATKEZELÉS

1. A megrendelés leadásával a fogyasztó egyben nyilatkozik is, hogy megadott adatai a valóságnak megfelelnek, valamint hogy elmúlt 16 éves és cselekvőképessége nem kizárt vagy korlátozott az ügyek azon csoportjára nézve, amelybe a Programok megrendelése is beletartozik. Hungária Koncert kizárja a felelősségét a fogyasztó által megadott adatok valótlanságának következményeiért.

2. Hungária Koncert a Program nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a fogyasztó azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.

3. Hungária Koncert a Program nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti a Program igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

4. Hungária Koncert - a 2. alpontban foglaltakon túlmenően - a Program nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

5. Jelen ÁSZF elfogadásával a fogyasztó hozzájárul ahhoz, hogy megadott adatait a Hungária Koncert az Adatvédelmi Tájékoztatónak megfelelően kezelje.

6. A hozzájárulás visszavonható az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglalt feltételekkel (így különösen: a kötelező adatkezelés eseteire nem kiterjedő hatállyal), a visszavonást a fogyasztó email útján bármikor kérheti.

7. A hozzájárulás megadása az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak szerinti feltétele lehet a Szerződés létrehozásának.

8. Egyes adatok esetén, az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak szerint, azok megadása kizárólag a fogyasztó döntésén múlik, és nem befolyásolja a Szerződés létrehozását.

9. A kezelt adatokat Hungária Koncert nem adja át harmadik személy részére, és a törvényben előírt feltételek megvalósulásakor törli azokat.

10. Az Adatvédelmi Tájékoztató jelen ÁSZF-nek elválaszthatatlan részét képezi, és elsődlegesen irányadó az ÁSZF szerinti adatkezelésre.

11. A fogyasztó egyúttal hozzájárul ahhoz is, hogy róla a Program során kép- és hangfelvétel készüljön. Ezen felül nincs szükség a fogyasztó hozzájárulására tömegfelvételek készítéséhez.

VI. SZAKASZ

ELÁLLÁSI ÉS FELMONDÁSI JOG

Tájékoztatás a fogyasztó jogszabályon alapuló jogosultságairól

1. A fogyasztó által megrendelt Program meghatározott időpontra szól, ezért a fogyasztót nem illeti meg jogszabályon alapuló elállási és felmondási jog, azaz a fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerinti elállási jog és felmondási nem illeti meg, mivel a vállalkozás és a fogyasztó közötti, szabadidős tevékenységre vonatkozó szerződésben a felek meghatározott teljesítési határnapot kötöttek ki a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) l) pont értelmében. Tehát Hungária Koncertnek ebben az esetben nem áll módjában a megvásárolt Vouchert (vagy Belépőjegyet) visszaváltani vagy az Árat visszatéríteni.

2. A fogyasztónak a visszaigazolásban kapott Vouchert a visszaigazolásban szereplő helyszínen be kell váltania a Program belépőjegyére. A beváltással a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezését adja a Hungária Koncertnek a teljesítés megkezdésére és tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszti a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) a) pont értelmében. Tehát Hungária Koncertnek ebben az esetben nem áll módjában a megvásárolt Vouchert (vagy Belépőjegyet) visszaváltani vagy az Árat visszatéríteni.

2a. A fogyasztó választása szerint kiegészítő ellenértéket fizethet lemondási biztosítás jogcímen, amelynek megvásárlása esetén a Program kezdő időpontját 12 (azaz tizenkettő) órával megelőzően indoklás nélkül elállhat a Szerződéstől. Ebben az esetben a kiegészítő ellenérték bánatpénz jogcímén a Hungária Koncertet illeti meg, ugyanakkor a Program ára a fogyasztó részére visszajár. Amennyiben ugyanakkor a fogyasztó elállási jogával nem él, a kiegészítő ellenérték ebben az esetben is Hungária Koncertet illeti meg.

A Program elmaradása, műsorváltozás

3. Amennyiben a Program elmarad, vagy már korábban betelt, a Hungária Koncert felajánl a fogyasztó részére más időpontot, amelyben a fogyasztó a Programon részt vehet. Amennyiben a fogyasztó a felajánlott időpontot nem fogadja el, a megfizetett ellenérték a fogyasztó részére visszajár.

4. Amennyiben a Programban a megrendelés időpontjában leírt feltételekhez képest lényegi változás következik be, Hungária Koncert tájékoztatja a fogyasztót, egyidejűleg felajánlja a szerződés módosítását vagy biztosítja a fogyasztó számára az elállás jogát. A felek nem tekintik lényegi változásnak az azonos minőségű fellépők cseréje miatti változást, amennyiben műsor jellege nem változik meg (pl. zenés-táncos műsor nem változik tánc nélküli, csak hangversenyből álló Programra ).

VII. SZAKASZ

TÁJÉKOZTATÁSOK

1. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerinti tájékoztatás

a) A Program lényeges tulajdonságai elérhetőek a Program leírásában, amely folyamatosan hozzáférhető a Honlapon, és amelyet a fogyasztó regisztráció vagy más korlátozás nélkül elolvashat.

b) A vállalkozás neve az I. (Céges adatok) szakaszban található.

c) A vállalkozás címe, postacíme, email-címe, telefon- és telefaxszáma az I. (Céges adatok) szakaszban található.

d) A vállalkozás üzleti tevékenységének címe nem tér el a c) pont szerinti címtől.

e) A termékért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összege általánosan megtalálható a Honlapon, valamint egyedileg megjelenítésre kerül a fogyasztó számára, mint a kosarába helyezett Programok teljes ára a IV. szakasz 3. bekezdés alapján. További költségek ezen felül nem merülhetnek fel.

f) A Honlapon határozatlan időre szóló vagy előfizetést magában foglaló szerződés nem köthető.

g) A szerződés megkötéséhez a fogyasztó a maga kommunikációs eszközét (telefon, laptop, tablet, PC, stb.) használja az egyéni előfizetése alapján. A vállalkozás emelt díjat nem alkalmaz.

h) A teljesítés határideje a Programnak a fogyasztó által választott időpontja. A fizetés a vállalkozással szerződött pénzügyi szolgáltatók rendszerében, az általuk meghatározott feltételek mellett zajlik. A fogyasztó panaszát az n) pont szerinti emailcímen, ügyfélszolgálaton, vagy a v) és w) pont szerint nyújthatja be.

i) Az elállási jogra vonatkozó feltételeket jelen ÁSZF VI. szakasz 1. bekezdése tartalmazza.

j) A vállalkozás a Honlapon nem értékesít olyan terméket, amelyre vonatkozóan a visszaküldés alkalmazható volna.

k) A szolgáltatás megkezdését követő felmondásra vonatkozó tájékoztatást jelen ÁSZF VI. szakasz 2. bekezdése tartalmazza.

l) A fogyasztót megillető elállási jogra vonatkozó tájékoztatást jelen ÁSZF VI. szakasz 1. bekezdése tartalmazza.

m) A kellékszavatosságról és a termékszavatosságról szóló mintatájékoztató jelen ÁSZF 1. számú melléklete.

n) A vállalkozás ügyfélszolgálatot tart fenn, amely az I. (Céges adatok) szakaszban szereplő email címen és telefonszámon, valamint a Bp. 1051. Zrínyi u. 5. (Duna Palota) címen, legalább minden nap 9 és 19 óra között elérhető. Turisztikai szezonban hosszabb nyitva tartás is előfordulhat.

A vállalkozás jogszabály alapján jótállásra nem köteles és jótállást nem vállal.

o) A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre.

p) A szerződés határozatlan idejűvé nem alakul át, a szerződés megszűnik a Program megvalósulásával.

q) [A rendeletben hatálytalan pont.]

r) A fogyasztó kötelezettsége a Program ellenértékének megfizetése, amely a Honlapon (illetve a pénzügyi szolgáltatók rendszerében) történő fizetéssel megvalósul.

s) A fogyasztónak a vállalkozás részére letétet vagy pénzügyi biztosítékot fizetnie nem kell.

t) Minden adat titkosítva kerül továbbításra SSL és HTTPS protokollon keresztül.

u) Az adatokat a vállalkozás SQL adatbázisban tárolja. Az adatok megfelelő titkosítással vannak ellátva.

v) A fogyasztók panaszaikkal a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhatnak.

w) A fogyasztó békéltető testülethez fordulhat. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület neve: 

Budapesti Békéltető Testület

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

2. A Ptk. 6:82. § (1) bek. szerinti tájékoztatás

a) A szerződéskötés technikai lépéseit a IV. szakasz írja le.

b) A Szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek.

A vállalkozás a Szerződést annyiban rögzíti, hogy az alapján lefoglalja a fogyasztó részére a kiválasztott Programon a férőhelyet, valamint kiállítja a fogyasztó részére a Vouchert. Ezek az adatok utóbb hozzáférhetőek lesznek.

c) Az adatbeviteli hibák azonosítását és kijavítását a IV. szakasz 7. bekezdése szerint biztosított.

d) E Szerződés magyar nyelven jön létre. E Szerződés angol nyelven megtekinthető fordítása kizárólag információs célokat szolgál.

e) A tevékenységre magatartási kódex nem vonatkozik.

3. Az Ekertv. 5. § (2) szerinti tájékoztatás

a) Az Ekertv. 5. § (2) szerinti tájékoztatásnak a vállalkozás e szakasz 2. bekezdésével tesz eleget.

VIII. SZAKASZ

FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS

1. Hungária Koncert kizárja a felelősségét minden olyan kárért, amely:

a) abból fakad, hogy a fogyasztó nem a tartotta be a rá hatályos jogszabályokat, valamint a Programon való részvételre vonatkozó szabályokat,

b) a fogyasztó ittas vagy bódult állapotából ered,

c) olyan érzékenységből fakad (pl. ételérzékenység, allergia, stb.), amelyet a fogyasztó nem jelzett előre,

d) a fogyasztó különleges várakozásából, elvárásából (pl. évforduló, születésnap, lánykérés, nászút) fakad, azaz Hungária Koncert azokért a károkért felel, és azon kellékszavatossági igényeknek kell eleget tegyen, amelyeket a Programot igénybe vevő átlagos fogyasztó az adott esetben általában elvárhat,

e) valamely harmadik személy olyan magatartása az oka, amit Hungária Koncert észszerű elvárhatóság mellett sem láthatott volna előre,

f) kívül esik a Programok megszervezésének és lebonyolításának általános menetén, vagyis amelyet a Hungária Koncert, mint a Programok megszervezője és lebonyolítója, észszerűen nem láthat előre.

2. Hungária Koncert kizárja a felelősségét minden olyan esetben, amikor a szerződésszerű teljesítése valamely elháríthatatlan külső ok (így különösen, de nem kizárólag árvíz, más természeti csapás, háború, zavargás, tömegdemonstráció, sztrájk, közigazgatási döntés, jogszabályváltozás) miatt hiúsul meg. Ilyen esetekben pótnap felajánlásán, vagy az Ár visszatérítésén túl Hungária Koncertnek egyéb kötelezettsége nincsen.

3. Figyelemmel a Programok szabadtéri jellegére, továbbá a hajózásra irányadó szabályokra, Hungária Koncert nem felel a Programok időjárás okozta elmaradásából következő károkért, és pótnap felajánlásán, vagy az Ár visszatérítésén túl egyéb kötelezettsége nincsen.

4. Hungária Koncert jogosult alvállalkozókat és közreműködőket igénybe venni. Szolgáltatásukért úgy felel, mintha maga járt volna el.

5. Hungária Koncert minden olyan kár esetén, amikor erre a jogszabályok lehetőséget biztosítanak, korlátozza a felelősségét a Program Árának kétszeresében. Program alatt e bekezdés értelmezésében azt a Programot kell érteni, amellyel kapcsolatban a kár felmerült, és nem a fogyasztó által esetleg megvásárolt valamennyi Programot (Kosara tartalmát); Ár alatt pedig e bekezdés értelmezésében az egy károsult fogyasztó által megfizetett ellenértéket kell érteni.

6. Amennyiben a Honlapon az Ár nyilvánvalóan tévesen kerül feltüntetésre, Hungária Koncert

a)  az eredeti Áron jogosult nyújtani a Programot és felhívhatja a fogyasztót a különbözet megtérítésére, vagy

b) a Szerződés megkötésétől elállhat.

A fogyasztó is jogosult a különbözet megtérítése helyett a Szerződés megkötésétől elállni.

Vita esetén az eredeti Ár az az ár, ami a Honlapon korábban szerepelt, vagy az az Ár, amit Hungária Koncert nyomtatott szóróanyagaiban vagy viszonteladóinál feltüntet.

IX. SZAKASZ

VÉDJEGYEK

1. A Honlapon szereplő képek, logók és szövegek Hungária Koncert vagy a jogtulajdonosok bejegyzett védjegyei, szerzői művei, vagy egyéb szellemi alkotásai. Használatukra fogyasztó a Szerződés megkötésével nem szerez jogot.

X. SZAKASZ

SZÁMLÁZÁS

1. Hungária Koncert a fogyasztó vásárlásáról kiállítja mindazokat a bizonylatokat, amelyekre a jogszabályok szerint köteles és megküldi azokat a fogyasztónak. A folyamat elektronikusan, automatikusan és a fizetést követően rövid időn belül megy végbe.

2. A Hungária Koncert által kiszámlázott ellenérték, vagyis a Hungária Koncert részére fizetendő összeg közvetített szolgáltatást, azaz részben vagy egészben, de változatlan formában továbbértékesített (továbbszámlázott) szolgáltatást tartalmazhat, vagyis Hungária Koncert nemcsak a saját, hanem az általa vásárolt szolgáltatást is értékesíti változatlan formában, de nem feltétlenül változatlan áron.

XI. SZAKASZ

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

1. Jelen értelmező rendelkezések az ÁSZF-ben más helyen meghatározottakkal együttesen képezik az értelmezett fogalom irányadó jelentését:

a) fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

b) vállalkozás: az I. szakaszban meghatározott vállalkozás, amennyiben arra nem Hungária Koncertként történik hivatkozás

c) Program: a Hungária Koncert által nyújtott, a fogyasztó által kiválasztott szolgáltatás,

d) Voucher: a fogyasztó részére megküldött visszaigazolás, amely feljogosítja a fogyasztót a Belépőjegy átvételére; amennyiben az egyébként érvényes Vouchert Hungária Koncert valamilyen technikai ok miatt Belépőjegyre nem váltja be, később erre hivatkozással a fogyasztótól nem tagadhatja meg a Programon való részvételt,

e) Belépőjegy: a Programon való részvételre közvetlenül jogosító dokumentum, tárgy (pl. karszalag, plasztikkártya) vagy eszköz (pl. proxy óra), amelynél a bemutatásra kötelezéstől Hungária Koncert egyoldalúan eltekinthet,

f) Szerződés: a fogyasztó és Hungária Koncert közötti, egyes Program nyújtására irányuló, egyedi megállapodás, amelynek részét képezi jelen ÁSZF is.

g) a Honlap: budapestxplore.com

2. Hivatkozott jogszabályok:

a) Infotv.: 2011. évi CXII. tv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

b) Ekertv.: 2001. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

c) Áfatv.:2007. évi CXXVII. tv. az általános forgalmi adóról

d) Ptk.: 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről

3. Egyebekben az ÁSZF-ben és esetlegesen a Szerződésben szereplő fogalmakat azok általános jelentése szerint kell értelmezni.

4. A jelen ÁSZF szakaszainak adott címek a könnyebb érthetőséget és áttekinthetőséget szolgálják, azoknak a szakaszok tartalmára kihatása nincs.

XII. SZAKASZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Jelen ÁSZF a Honlapon folyamatosan hozzáférhető a fogyasztó számára, hogy tárolhassa és előhívhassa azokat.

2. Jelen ÁSZF valamely pontjának érvénytelensége vagy hatálytalansága esetén úgy kell tekinteni, mintha azt a Felek az érvénytelen vagy hatálytalan rész nélkül kötötték volna meg.

3. A Vállalkozás és a Fogyasztó között létrejött Szerződésre ezen Általános Szerződési Feltételek, valamint a Szerződésben és az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog irányadó. Jelen rendelkezés jogválasztásra vonatkozó kikötést tartalmaz.

4. Jelen ÁSZF 2017.08.29. napján lép hatályba.

5. Jelen ÁSZF-et a Hungária Koncert módosíthatja, a módosítás hatálybalépését követően létrejött Szerződésekre kiterjedő hatállyal. A hatálybalépés legkorábbi időpontja a módosuló rendelkezések Honlapon történő közzétételét követő nap.

 

I. sz. melléklet

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Hungária Koncert hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő .... hét, de legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Hungária Koncert nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.