Adatvédelmi Tájékoztató

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ VENDÉGEK RÉSZÉRE

Ön az adatvédelmi szabályok alkalmazásában érintettnek minősül és a GDPR 13. és 14. cikke alapján tájékoztatom az alábbiakról:

 

1. Az adatkezelők

 

1. § (1) Az adatkezelést közös adatkezelés keretében az alábbi adatkezelők végzik (a továbbiakban: adatkezelő):

a) Hungária Koncert Kft. (1146 Budapest Abonyi u. 27. Afszt. 2. – Email: [email protected])

b) Duna Koncert Kft. (1146 Budapest Abonyi u. 27. Afszt. 2. – Email: [email protected])

c) Duna Főnix Kft. (1146 Budapest Abonyi u. 27. Afszt. 2. – Email: [email protected])

d) HDK Kft. (1146 Budapest Abonyi u. 27. Afszt. 2. – Email: [email protected])

(2) A közös adatkezelők közti megállapodás lényege az alábbi:

„1. A Felek megállapodnak, hogy az általuk együttes vállalkozási tevékenységgel megvalósított programokra érkező vendégek vonatkozásában (akik az adatvédelmi szabályok alkalmazásában érintetteknek minősülnek) közösen látják el az adatkezelői feladatokat.

2. A Felek megállapítják, hogy elsődlegesen munkavállalóik, valamint velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek látják el a programok értékesítésével, foglalási hátterével, lebonyolításával és számlázásával kapcsolatos teendőket, és ennek érdekében a hatékony munkavégzés céljából az adatok közös kezelése indokolt.

3. A Felek megállapítják, hogy elsődlegesen

a) az értékesítést a Hungária Koncert Kft., vagy a Duna Koncert Kft., vagy a Duna Főnix Kft.

b) a foglalási háttér biztosítását a Hungária Koncert Kft. és a Duna Koncert Kft.,

c) a lebonyolítást, cateringet a Hungária Koncert Kft. és a Duna Koncert Kft.,

d) a számlázást a HDK Kft.

végzik.

4. Az a Fél köteles az érintett rendelkezésére bocsájtani a szükséges tájékoztatást, amelynek felületén, vagy értékesítőjén keresztül a vendég megvásárolja a programot, amelytől a vendég számára partner a programot megrendeli, vagy amelytől az érintett a tájékoztatást kéri.”

(3) Az adatkezelőnél adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem kerül sor.

 

2. Egyes adatkezelési műveletek

 

2. § (1) Egyes adatkezelési műveletek esetén

a) az adatkezelő által kezelt adatokat,

b) az adatkezelés célját,

c) az adatkezelés jogalapját,

d) az adatkezelés időtartamát,

e) azon címzetteket, akikkel az adatokat közlik.

az alábbi táblázat határozza meg:

Adat

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Jogalap jogi kötelezettség esetén

Adatkezelés időtartama

Címzettek köre

Név

a vendég azonosítása

szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) b) pont]

 

a követelés elévüléséig

 

Név

számla kibocsájtása

az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) c) pont]

Áfatv. 169. §

az adó megállapításához való jog elévüléséig

Címzett az adó- és vámhatóság és a könyvelő/könyvelőcég.

Cím

számla kibocsájtása

az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) c) pont]

Áfatv. 169. §

az adó megállapításához való jog elévüléséig

Címzett az adó- és vámhatóság és a könyvelő/könyvelőcég.

Adószám

számla kibocsájtása

az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) c) pont]

Áfatv. 169. §

az adó megállapításához való jog elévüléséig

Címzett az adó- és vámhatóság és a könyvelő/könyvelőcég.

Email cím

kapcsolattartás a vendéggel; információk, ideértve a jegy továbbítása

szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR. 6. cikk (1) b) pont]

 

a követelés elévüléséig

 

Telefonszám

kapcsolattartás a vendéggel

szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR. 6. cikk (1) b) pont]

 

a programot követő 3 hónap után törölve

 

Nemzetiség

egyes programok esetén az azonos anyanyelvű vendégek összeültetése

az érintett hozzájárulása [GDPR. 6. cikk (1) a) pont]

 

a programot követően azonnal törölve

 

Szálláshely

A szolgáltatás megrendelése esetén termék kiszállítása vagy a vendég felvétele. 

szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR. 6. cikk (1) b) pont]

 

a követelés elévüléséig

 

Böngésző típusa, verziószáma

a Honlapok optimalizálása

az érintett hozzájárulása [GDPR. 6. cikk (1) a) pont]

 

a vásárlást követően 1 évig

 

Operációs rendszer típusa

a Honlapok optimalizálása

az érintett hozzájárulása [GDPR. 6. cikk (1) a) pont]

 

a vásárlást követően 1 évig

 

IP-cím

csalások kiszűrése

az érintett hozzájárulása [GDPR. 6. cikk (1) a) pont]

 

a vásárlást követően 1 évig

 

(2) Az érintett (vendég) neve, címe, adószáma (ha van), email címe megadása kötelező, a szolgáltatás megadásának feltétele; annak elmaradása esetén a szerződés nem jön létre. Az érintett (vendég) telefonszáma, nemzetisége, vagy szálláshelye megadása nem kötelező és az alapszolgáltatás általában véve történő igénybevételének nem feltétele, azzal, hogy így az adatkezelés céljaként meghatározott kiegészítő szolgáltatás/előny nem biztosítható.

(3) Amennyiben az érintett a honlapokon regisztrál

a) az adatkezelő által kezelt adatokat,

b) az adatkezelés célját,

c) az adatkezelés jogalapját,

d) az adatkezelés időtartamát,

e) azon címzetteket, akikkel az adatokat közlik.

az alábbi táblázat határozza meg:

Adat

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Jogalap jogi kötelezettség esetén

Adatkezelés időtartama

Címzettek köre

Név

a vendég azonosítása

az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) a) pont]

 

a hozzájárulás visszavonásakor törölni kell

 

Email cím

a vendég azonosítása

az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) a) pont]

 

a hozzájárulás visszavonásakor törölni kell

 

(4) A (3) bek. szerinti regisztráció a honlapokon történő vásárlásnak nem előfeltétele, és a vásárlással/foglalással kapcsolatos adatkezelések esetén a regisztráció törlése (a hozzájárulás visszavonása) a vásárlással/foglalással kapcsolatos adatkezelések jogalapját nem szünteti meg.

 

3. Az érintett jogai

 

3. § (1) Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

(2) Az érintettet megilleti az adathordozhatósághoz való jog.

(3) Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az érintettet megilleti a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

(4) Az érintettet megilleti felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga. A felügyeleti hatóság elérhetősége az alábbi:

NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG

Postacím:

1530  Budapest, Pf.: 5.

Cím:

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon:

+36 (1) 391-1400

Fax:

+36 (1) 391-1410

E-mail:

[email protected]

URL

http://naih.hu

(5) A személyes adat szolgáltatása a 2. § alapján jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul, és a 2. § (2) bek. szerint előfeltétele szerződés kötésének, az érintett az ott meghatározottak szerint nem köteles-e a személyes adatokat megadni, de a 2. § (2) bek. szerinti lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása.

(6) Automatikus döntéshozatalra nem kerül sor.