Adatvédelmi Tájékoztató

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

1.A VÁLLALKOZÁS ADATAI
Név: Hungária Koncert Kft.
Székhely: 1146 Budapest, Abonyi utca27. fszt. 2.             
Postacím: 1051. Bp. Pf. 51.
Email-cím: [email protected]
Telefonszám/Telefaxszám: 003613172754és 003613171377
Adószám:12032707-2-42
Nyilvántartóhatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám:01-09-369387
 (a továbbiakban:Hungária Koncert)

2.ÖSSZEFOGLALÁS 
1. A Hungária Koncert a fogyasztó (adatalany) adatait mindannak hozzájárulása mellett, mind pedig kötelező adatkezelés keretében kezeli.
2. A kötelező adatkezelés keretében a jogszabály lehetőségetbiztosít a Hungária Koncertnek arra, hogy egyrészt a szolgáltatások szabályos
számlázása, másrészt azok nyújtása céljából kezelje a fogyasztó (adatalany) egyes adatait.
3. A Hungária Koncert ugyanakkor a fogyasztó (adatalany) hozzájárulását kéri azon adatai kezeléséhez is, amelyeket kötelező adatkezelés
keretében, a jogszabály alapján kezelhetne, így az adatkezelés ezek vonatkozásában is elsősorban hozzájáruláson alapuló. A kötelező adatok megadása
nélkül azonban a szolgáltatás igénybevételére nincsen lehetőség.
4. A fentieken túlmenően a fogyasztó (adatalany) dönthet úgyis, hogy a kötelező adatkezelés körébe tartozó adatokon kívül is megadja egyes adatait, melyeket a Hungária Koncert piackutatási és hatékonyságnövelési célokra hasznosít. Ezek megadása viszont nem kötelező a szolgáltatás igénybevételéhez.
5. Az adatoknak a fentiek szerinti felbontását, valamint a fogyasztó (adatalany) részére biztosított jogokat és jogorvoslati lehetőségeket e Tájékoztató következő szakaszai tartalmazzák.

3.A KEZELT ADATOK KÖRE
A kezelt adatok köre
1. Kezelt adatok hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén:
a) a 2. bekezdés szerinti valamennyi adat,
b) a fogyasztó (adatalany) telefonszáma,
c) a fogyasztó (adatalany) kora,
d) a fogyasztó (adatalany) neme.
2. Kezelt adatok kötelező adatkezelés esetén:
a) a fogyasztó (adatalany) neve, 
b) a fogyasztó (adatalany) lakcíme,
c) a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamáraés helyére vonatkozó adatok,
d) a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenülszükséges személyes adatok, így különösen a fogyasztó email címe.

4.AZ ADATKEZELÉS CÉLJA A HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ ADATKEZELÉSESETÉN
a) piackutatás,
b) minőségbiztosítás,
c) a szolgáltatás hatékonyságának növelése,
d) a 2. bekezdésben meghatározott célok.
2. Az adatkezelés célja kötelező adatkezelés esetén:
a) a III. 2. a) és b) esetén az adatkezelés célja azinformációs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés
aa) létrehozása,
ab) tartalmának meghatározása,
ac) módosítása,
ad) teljesítésének figyelemmel kísérése,
ae) az abból származó díjak számlázása,
af) az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése,
b) a III. 2. a), b) és c) pont esetén az adatkezelés célja továbbáa szerződésből származó díjak számlázása,
c) a III. 2. d) esetén az adatkezelés célja a szolgáltatásnyújtása.

5.AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
1. Az adatkezelés jogalapja a hozzájáruláson alapuló adatokesetén:
a) az Infotv. 5. § (1) a) pontja alapján
b) az adatalany hozzájárulása.
2. Az adatkezelés jogalapja kötelező adatkezelés esetén:
a) az Infotv. 5. § (1) b) pontja és
b) az Ekertv. 13/A.-13/B. §-ai
c) az Áfatv. 169. § e) pont.
3. Az adatkezelés jogalapjainak sorrendje az alábbi:
a) az adatkezelés elsődleges jogalapja a fogyasztó(adatalany) hozzájárulása,
b) hozzájárulás hiányában is kezelhető (és kezelendő) mindazon adat, amely a kötelező adatkezelés körébe tartozik, amellett, hogy
c) hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén is kezelhető minden adat az Infotv. 6. § (5) bek. és jelen Tájékoztató VII. szakasza szerint,
d) a b) és c) pont szerinti jogalapok közül az alkalmazandó,amely a konkrét adat és elérni kívánt hatás figyelembevételével az adatkezelés céljához jobban kapcsolódik.

6.A JOGOSULT SZEMÉLYE
1. A jogosult személyének meghatározását jelen Adatvédelmi Tájékoztató I. szakasza tartalmazza.

7.AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
1. Az adatkezelés időtartama a hozzájáruláson alapuló adatokesetén:
- a hozzájárulás visszavonásáig terjedő idő.
2. Az adatkezelés időtartama kötelező adatkezelés esetén:
- a Számviteli törvény szerinti idő (jelenleg 8 év).

8.AZ ADATALANY HOZZÁJÁRULÁSÁN ALAPULÓ ADATKEZELÉS
 Az adatalany hozzájárulásán alapuló adatkezelés az Infotv.6. § (5) bek. szerinti adatkezelésnek minősül, azaz ha a személyes adat felvételére a fogyasztó (adatalany)hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából,vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekénekérvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok
védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint a fogyasztó(adatalany) hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

9.SZAKASZ
Az adatok megismerésére a VI. szakasz szerinti jogosult,kapcsolt vállalkozásai és alkalmazottai jogosultak, harmadik személy nem.

10.JOGOK, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK
1. Az adatalany kérelmezheti – a kötelező adatkezelés kivételével –a Hungária Koncertnél:
a) tájékoztatásátszemélyes adatai kezeléséről,
b) személyesadatainak helyesbítését, valamint
c) személyesadatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.
2. Az adatalany kérelmére Hungária Koncert tájékoztatást ad az adatalany általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az adatalany személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 
3. Az adatalanyjogsérelme esetén az Infotv.-ben és a Ptk.-ban biztosított lehetőségekkel élhet, így bírósághoz fordulhat, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét kérheti.

11.SZAKASZ
Hungária Koncert az Infotv. 65. § (3) a) alapján – mint ügyfélkapcsolati adatokat kezelő webshop – kötelező nyilvántartásba vételnek nem alanya.

12.COOKIE-K ÉS GOOGLE ANALYTICS.
1. A Hungária Koncert cookie-kat használ a fogyasztó (adatalany)felismerésére és a szolgáltatás igénybevétele céljából technikai adatokat tárol a fogyasztó (adatalany) számítógépén a Honlap szabályos működése céljából. A cookie egy olyan szövegfájl, ami a fogyasztó (adatalany)  számítógépén van tárolva és lehetővé teszi a Honlap használatának vizsgálatát. Ezzel a cookie-val a Hungária Koncert az egyes látogatásokat, és sorszámukat tárolja el.
2. Amennyiben a fogyasztó (adatalany) nem kívánja a cookie-k használatát, böngészőjében blokkolhatja őket annak tudomásul vételével, hogy a
Honlap bizonyos funkciói a cookie-k blokkolása miatt elérhetetlenné válhatnak.
3. A Honlap a Google Inc. („Google”) webanalitikaiszolgáltatásán, a Google Analytics-en alapul, amely szintén cookie-kat használ.
(lsd. 1. bek.)
A cookie-k által generált, a Honlap használatára vonatkozóinformáció általában továbbításra kerül a Google részére az Egyesült Államokba,
ahol tárolják azt. Amennyiben a Honlapon IP-anonimizáció van aktiválva, a Google az EU vagy EGT államon belül csonkítja meg az IP-címet. Csak kivételes esetben kerül át az IP-cím a Google USA-beli szerverére és lesz megcsonkítva ott. Google ezt az információt a Honlap üzemeltetője javára hasznosítja, hogy felmérje a Honlap használatát, kimutatásokat készítsen a tevékenységekről és egyéb, a honlap és az internet használatához kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtson. A fogyasztó (adatalany) böngészője által küldött IP-cím nem lesz összekapcsolva más, a Google által tárolt adattal. Amennyiben a fogyasztó (adatalany) nem kívánja a cookie-k használatát, böngészőjében blokkolhatja azokat, tudomásul véve, hogy a Honlap bizonyos funkciói ezáltal elérhetetlenné válhatnak. Amennyiben a fogyasztó meg akarja akadályozni, hogy a cookie által generált adatok (ide értve az IP címet is) feldolgozási célból a Google részére a Honlapról továbbításra kerüljenek, az alábbi linken elérhető böngésző-plugin letöltésével és telepítésével megteheti ezt: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
4. A Honlap a Google szolgáltatását, a Google Maps-et(„Google Maps API”-t), használja, amely több információt biztosít a fogyasztó (adatalany) részére. A szolgáltatás használata során bizonyos adatok továbbításra kerülhetnek a Google részére, de ez az adattovábbítás névtelenül történik. 

13.ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
1. fogyasztó (adatalany): a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, aki igénybe veszi a szolgáltatást és a személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható,
2. szolgáltatás: a fogyasztó (adatalany) által megrendeltProgram
3. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy,illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés
alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;
4. hozzájárulás: az adatalany akaratának önkéntes éshatározott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel
félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez
5. tiltakozás: az adatalany nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri
6. a Honlap: budapestxplore.com
7. Hivatkozott jogszabályok:
a) Infotv.: 2011. évi CXII. tv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
b) Ekertv.: 2001. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről
c) Áfatv.:2007. évi CXXVII. tv. az általános forgalmi adóról
 d) Számvitelitörvény: 2000. évi C. tv. a számvitelről
e) Ptk.: 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről
Belépés